Általános Szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

A szolgáltató által biztosított és a megrendelő által igénybevett fogorvosi járóbeteg-ellátásra és egyéb humán-egészségügyi szolgáltatásra a jelen Általános szerződési feltételek (ÁSZF) és – amennyiben ilyen születik- az egyedi szolgáltatási szerződésben (a továbbiakban: ESZ) foglaltak irányadóak.

A SZOLGÁLTATÓ:

Budapest Dentcare Kft. (1141 Budapest, Vadvirág utca 17, Cg. 01-09-684905, adószáma:11952200-2-42) A Szolgáltató úgy nyilatkozik, hogy a szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai, hatósági, működési engedélyekkel, feltételekkel, a tevékenysége folytatásához kapcsolódóan orvosi felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik, amely az érdekkörében eljárókra is kiterjed.

A MEGRENDELŐ:

Az ESZ-ben megnevezett Megrendelő, illetve írásbeli ESZ hiányában a szolgáltatást ténylegesen igénybe vevő személy.

A felek a Megrendelő által választott fogorvosi járóbeteg-ellátási szolgáltatás/ok/ és/vagy egyéb humánegészségügyi szolgáltatás/ok, és az ehhez szükséges anyagok megrendelését, tartalmát jelen ÁSZF (a továbbiakban: ÁSZF) feltételei és az ESZ szerinti tartalommal határozzák meg. For one thing, it can help to prevent premature delivery, which is the most common cause of infant death. Clomid was taken off the market in clomid price south africa 2000 and in 2002 clomid was re-approached with an entirely new formulation made by schering-plough, known as proviron hrt. I am not very patient but they did everything they could to help me. Depression is also known as “melancholy” or “feeling blue.” while this sounds. The clomid for men for sale other option is to ask your doctor about a low dosage of a non-steroidal anti-inflammatory like ibuprofen. It can be used in the treatment of several medical conditions. Fluorometholone 2.5% gel and 1.5% ointment are approved for the treatment of chronic nonbacterial prostatitis in men and women, respectively, as a once-daily oral topical treatment. They may feel anxious or depressed about Owensboro metformin cost per month being overweight or have other problems. Prednisone is an immunosuppressant drug that is used for the treatment of several disorders such as chronic graft-versus-host disease (cgvhd) and inflammatory bowel disease (ibd). A szolgáltatás igénybevételével (ráutaló magatartás) a ESz abban az esetben is létrejön a jelen ÁSZF-ben foglalt tartalommal, ha az ESZ aláírására valamilyen ok miatt nem kerülne sor. Az ESZ és ÁSZF a továbbiakban együttesen: Szerződés, amely kiegészülhet a szolgáltatások előtt, illetve során keletkező egyéb iratokkal (pl. ún. ANAMNÉZIS lappal, beteg tájékoztatóval stb.).

Szolgáltató a tevékenységére irányadó jogszabályi, szakmai előírások betartása mellett megfelelő szakértelemmel, szakképesítéssel rendelkező fogszakorvos(ok), szakasszisztencia, közreműködő(k), más egészségügyi szolgáltató(k), szabadfoglalkozású orvos(ok), önkéntes segítő(k), a közreműködő további közreműködője, alvállalkozó(k) és közvetített szolgáltatás(ok) igénybevételével teljesíti a vállalt szolgáltatás/oka/t, biztosítja az ehhez szükséges fogtechnikai és egyéb anyagokat a kezelést ellátó fogorvos és a Megrendelő által egyeztetett időpontokban és gyakorisággal.

Az ESZ aláírásával a szerződő felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a megrendelt szolgáltatás/ok/ teljesítéséhez – különösen a fogászati ellátáshoz, a fogtechnikai tevékenységhez a Megrendelő alvállalkozókat is igénybe vesz, akiknek a tevékenységéért úgy felel, mintha az alvállalkozóira bízott tevékenységet saját maga látta volna el. A Szolgáltató e közvetített szolgáltatásokat is értékesíti változatlan formában, de nem feltétlenül változatlan áron a Megrendelő részére.

A SZOLGÁLTATÁS ELLENÉRTÉKE:

A Szolgáltató a szolgáltatások díjaira a Szolgáltató mindenkori árlistája irányadó, mely a Szolgáltató honlapján és a rendelőiben nyomtatott formában elérhető.
Eltérő rendelkezés hiányában a Szolgáltató ajánlata annak Megrendelővel való közlését követő 30 napig érvényesek.
Amennyiben Felek között létrejön a Szerződés úgy eltérő rendelkezés hiányában a Szolgáltató a Szerződés létrejöttét követő 3 hónap után végzendő szolgáltatások vonatkozásában jogosult az akkor végzendő szolgáltatás időpontjában hatályos árlistát és feltételeket alkalmazni.
A Szerződésben meghatározott szolgáltatási díj(ak) és feltételek (pl. kezelés időtartama stb.) a szolgáltatás befejezéséig módosulhatnak az egyedi körülmények (pl. Megrendelő hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatása, páciens egyéni fizikális állapota, a gyógyulási folyamat, klinikai vizsgálatok, vagy a kezelés során előálló más szakmai okok, pl. előre nem látható beavatkozások, gyógyító tevékenység stb.) függvényében. Ilyen változás esetén Szolgáltató lehetőség szerint haladéktalanul tájékoztatja Megrendelőt.

FIZETÉSI FELTÉTELEK:

A szolgáltatások díját az ESZ eltérő rendelkezése hiányában a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint köteles Megrendelő kiegyenlíteni:
A szolgáltatások díját a szolgáltatás nyújtásával egyidejűleg köteles a Megrendelő hiánytalanul megfizetni Szolgáltató részére.
Felek megállapodnak abban, hogy késedelmes fizetés esetén a késedelem időtartamára késedelmi kamat fizetendő, amelynek mértéke a mindenkori magyar jogszabály(ok)ban (jelenleg 2013. évi V. törvény) meghatározott késedelmi kamat mérték. .
A fizetési kötelezettség teljesítése a Szolgáltató által elfogadott módon (készpénz, bankkártya, szerződött partner egészségbiztosítási kártyája stb.) történhet, mely elfogadott fizetési módokról Szolgáltató ilyen igény esetén tájékoztatja Megrendelőt.

ADATVÉDELEM, TÁJÉKOZTATÁS:

A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Megrendelő által megadott és a Megrendelőről az ellátás során rögzített egészségügyi adatokat, személyazonosító adatait az irányadó jogszabályok szerint, az egyéb adatokat üzleti titokként kezelje, nyilvántartsa. Hozzájárul ahhoz is, hogy gyógykezelésének kizárólagosan orvosi vonatkozású adatait, tapasztalatait a Szolgáltató tudományos, kutatási célokra felhasználja.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy az ÁLTALÁNOS ANAMNÉZIS elnevezésű adatlapon az egészségi állapotáról szolgáltatott adatok, információk a fogorvosi ellátások, gyógykezelések tartalmának megválasztásához szükségesek, úgy nyilatkozik, hogy a szolgáltatott adatok teljes körűek és a kezelések időtartama alatt bekövetkezett változásokról a Szolgáltatót tájékoztatni köteles.
A Megrendelő tudomásul veszi és nem ellenzi, hogy biztonsági okokból, valamint a Szerződéssel kapcsolatos szolgáltatások és kötelezettségek teljesítése, jogok gyakorlása, követelések érvényesítése, a Megrendelő azonosítása céljából a Szolgáltató rendelőiben hang- és képfelvétel készülhet, amely felvételek tartalmát a Szolgáltató szükség esetén, a fenti célokból kizárólag ezen fenti célok eléréséhez igénybe vett alkalmazottai, megbízottjai, közreműködői, továbbá hatóság(ok), közjegyző(k), bíróság(ok) részére jogosult bemutatni.

A Szolgáltató a Rendelőben kifüggeszti a betegjogi tájékoztatót.
Szolgáltató szerződésszegésért való felelőssége a szándékosan okozott, valamint az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésen kívül a következők szerint korlátozott:
Nem terjed ki:
a) más fogászaton igénybevett szolgáltatás megtérítésére,
b) úti- és szállásköltség térítésre
c) a szolgáltatás tárgyában keletkezett károk kivételével a Szerződés megkötésének időpontjában Szolgáltató által előre nem látható egyéb károkra, elmaradt vagyoni előnyre.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

Szolgáltatót szerződéskötési vagy fenntartási kötelezettség nem terheli. Szolgáltató jogosult a Szerződés szerinti kezeléseket azonnali hatállyal felfüggeszteni, vagy belátása szerint a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha
a) fizetési kötelezettségének a Megrendelő nem vagy késedelmesen tesz eleget;
b) megítélése szerint a Megrendelő nem működik megfelelően együtt a szolgáltatás(ok) eredményes elvégzése érdekében, ideértve különösen, ha:
i) nem tartja be az orvosi utasításokat;
ii) más betegeket, a személyzet tagjait magatartásával zavarja;
iii) egészségügyi vagy mentális állapota, annak változása a szolgáltatás megfelelő teljesítését Szolgáltató szerint megnehezíti vagy akadályozhatja;
iv) egyeztetett időpontokat rendszeresen vagy ismétlődően elmulaszt anélkül, hogy Szolgáltatót erről a Szerződésben meghatározott időn belül előzetesen tájékoztatná.
A Szolgáltató a jogszabályban előírt kötelező esetekben és az abban foglalt kötelező időtartamban vállal jótállást. A szavatosság és jótállás során a kijavítás/kicserélés helye a Szolgáltató mindenkori rendelője. A jótállás nem terjed ki más fogászat igénybevételével, vagy az utazással kapcsolatos költségek
fedezésére.
Nem terjed ki a Szolgáltató jótállási kötelezettsége, illetve a Szolgáltató mentesül a jótállási kötelezettsége alól a következő esetekben:

 • a kezelés folyamata alatt alkalmazott ideiglenes megoldásokra(ideiglenes tömések, koronák, ragasztások, stb.)
 • A fogpótlás elvesztése esetén
 • olyan hibákra és sérülésekre, amelyek nem rendeltetésszerű használat vagy baleset, extrém erőhatás következtében jönnek létre
 • olyan hibákra és sérülésekre, amelyek megállapíthatóan abból adódnak, hogy a Megrendelő nem tartotta be a Szolgáltató utasításait
  a Megrendelő olyan egészségromlására, és a beépített anyag ebből eredő meghibásodására, amelyet a Megrendelő életmódja, rossz szokása (pl. fogcsikorgatás) vagy betegsége okoz.
 • A Megrendelő az előírt kontrollvizsgálaton, és/vagy félévente legalább egy ellenőrzésen nem jelenik meg
 • a Megrendelő panasza a szakma által elfogadottan, a kezelés egyik lehetséges következményeként fellépő szövődmény (pl, gyökérkezelés szükségessége tömés vagy egyéb fogat érintő kezelés után)
 • ínyvisszahúzódás, vagy a csont leépülés, kivéve ha az bizonyítottan kizárólag a Szolgáltató hibás teljesítése miatt történt;
 • a Megrendelő a javasolt kezeléseket nem vette igénybe, a panasz a be nem fejezett kezelési sorozat eredménye, vagy nem követi a fogorvos utasításait (például nem viseli teljes lemezes fogpótlását éjjel)
 • a Megrendelő nem megfelelő szájhigiénéje, dohányzás, alkoholfogyasztása vagy kábítószer illetve gyógyszer abususa következtében kialakuló panaszok
 • A Megrendelő számottevő súlyváltozása esetén
 • Anyagcsere betegségek (különös tekintettel a csontanyagcsere betegségeire), egyéb súlyos általános betegség esetén
 • A fogművek nem megfelelő gondozása, karbantartása esetén
 • a Megrendelő a kezelés alatt, vagy a kezelést követően más szolgáltatótól vesz igénybe fogászati kezelést, vagy fogtechnikai munkát
 • ha a minőségi kifogást határidőn belül bejelenti, de a kifogás kivizsgálását, orvoslását nem teszi lehetővé, kontrollvizsgálaton, kezelésen nem jelenik meg, a fogművet nem bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére

A Megrendelő a kezelést a kezelés napját megelőzően térítésmentesen lemondhatja, vagy módosíthatja. Amennyiben a Megrendelő az időpontot a megelőző napig nem mondja le, illetve nem jelenik meg, vagy 15 percet meghaladó időt késik, köteles 5000 Ft  kötbért megfizetni, ha a megjelenés elmulasztásában vagy késedelmében az önhiba hiányát Szolgáltatónak nem igazolja.

A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Ptk., valamint az egészségügyre, az egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Felek a Szerződés értelmezésére a magyar jog szabályai alkalmazását írják elő, továbbá a Szerződésből eredő jogvita esetére magyar állami rendes bíróságok kizárólagos illetékességét kötik ki.

Hatály: 2017.09.01. napjától kezdődően
Budapest Dentcare Kft.
képviseletében:

Dr Deákné Egi Beáta ügyvezető

 

Adatvédelmi Tájékoztató

A 2018. május 25.-én életbe lévő a 2016/679 sz. Európai Uniós Általános Adatvédelmi Rendelet (továbbiakban: GDPR) 13. és 14. cikke szerint az adatvédelmi tájékoztatás mellőzhető törvényben, jogszabályban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia (1997. évi XLVII. Törvény: Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről)